Sprawy karne i spadkowe we Wrocławiu – Oferta radcy prawnego

Kancelaria adwokacka radcy prawnego Katarzyny Kamienowskiej mieszcząca się we Wrocławiu specjalizuje się w obsłudze prawnej firm i Klientów indywidualnych. Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i karnego. Pomagamy firmom i Klientom indywidualnym w uzyskaniu należnych im odszkodowań. Sporządzamy umowy najmu oraz prowadzimy sprawy karne i rozwodowe. Współpracujemy z doświadczonymi komornikami i notariuszami, co przyspiesza procedurę podziału majątku. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług naszego prawnika. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką we Wrocławiu.

Specjalizujemy się w:

prawie karnym, a w tym:

 • w obronie w postępowaniu sądowym,
 • w obronie w postępowaniu przygotowawczym
 • w reprezentowaniu instytucji, a także osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa i dochodzeniu odszkodowań w toku postępowania karnego,
 • w sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia,

– w prawie gospodarczym, a w tym:

 • w sprawach obejmujących stosunek cywilny pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonych przez nich działalności gospodarczych,

– w prawie medycznym, a w szczególności w zakresie:

 • obsługi różnych zakładów opieki medycznej,
 • tworzenia aktów prawa wewnętrznego zakładów opieki zdrowotnej,
 • sporządzania i wystawiania opinii projektów umów odnośnie badań klinicznych
 • błędów w sztuce lekarskiej,

– w prawie autorskim i prawie prasowym, a szczególnie z uwzględnieniem:

 • uprawnień majątkowym i osobistych autorów dzieł,
 • sporządzania i wydawania opinii projektów umów,
 • reprezentowania w sądowych procesach w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego,

– w prawie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem:

 • postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
 • międzynarodowych postępowań cywilnych, takich jak uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądowych obcych państw, czynności z zakresu spadków po cudzoziemcach, a także nakazów zapłaty,

– w prawie karnym wykonawczym, a w tym:

 • w odroczeniach w postępowaniu przygotowawczym,
 • w udzielaniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawiani wolności,
 • w warunkowym przedterminowym zwolnieniu z wykonywania kary,
 • w warunkowym zawieszeniu wykonywania kary,

– w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności z uwzględnieniem:

 • spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznania wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
 • spraw o wynagrodzenie za pracę
 • odszkodowań za bezpodstawne lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
 • sprostowania świadectwa pracy,

– w prawie spadkowym, a w tym w zakresie:

 • stwierdzeń nabycia spadku,
 • wykonania działu spadku,
 • przejęcia lub odrzucenia spadku,
 • dochodzeń nieważności testamentu,
 • dochodzeń zachowku,

– w prawie cywilnym, a w tym w szczególności z zakresu:

 • prawa własności (nabycie, wykonanie, przeniesienie oraz utrata, zasiedzenie, współwłasności, ochrona własności),
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, posiadanie),
 • zobowiązań, w szczególności umów sprzedaży, umów o działo, umów z zakresu robót budowlanych, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • ochrony dóbr osobistych,

–  w prawie rodzinnym i opiekuńczym, a w tym:

 • w sprawach o rozwód,
 • w sprawach o separację,
 • w sprawach o unieważnienia małżeństwa,
 • w sprawach o alimenty (na rzecz dzieci, na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, na rzecz innych członków rodziny),
 • w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego po zakończeniu wspólności majątkowej pomiędzy dwojgiem małżonków, ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami,
 • w sprawach związanych z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznania dziecka i unieważnienie uznania),
 • w sprawach z zakresu władz rodzicielskich (powstanie i uznanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej i sposobów jej wykonania, obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze),
 • w sprawach z zakresu ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • w sprawach przysposobienia,
 • w sprawach z zakresu opieki prawnej i kurateli (dotyczy osób małoletnich oraz dorosłych),
 • w sprawach z zakresu odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne,
 • w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia
 • w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego.