Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań dla osób pokrzywdzonych. Kancelaria Adwokacka Katarzyny Kamienowskiej oferuje kompleksowe wsparcie z zakresu prawa, pozwalające na odzyskanie pełnego, przysługującego odszkodowania za poniesioną stratę lub szkodę. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Częstą praktyką jest zaniżanie przez ubezpieczycieli przysługującego odszkodowania. Brak znajomości prawa powoduje, że osoba pokrzywdzona otrzymuje zaledwie procent należnego odszkodowania, które często niezbędne są do podjęcia procedur medycznych pozwalających na powrót do zdrowia. Zapewniamy pomoc na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, pomagamy w wypełnianiu dokumentów w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu dochodzenia odszkodowań z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych – w tym odszkodowania z OC sprawcy wypadku,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • szkód w rolnictwie lub podróży,
 • wywłaszczenia,
 • odwołanego lotu, zmarnowanego lotu lub anulowania wycieczek.

 

Dochodzenie odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniach o otrzymanie odszkodowania z tytułu błędu w sztuce lekarskiej. Prawo medyczne jest rozległą dziedziną – dlatego oferowany zakres działań w dochodzeniu o odszkodowanie za błędy lekarskie obejmuje:

 • pomoc w dochodzeniu roszczeń,
 • negocjacje między stronami,
 • redagowanie i przygotowanie pism procesowych,
 • reprezentację przed sądem.

W sprawach prawa medycznego o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowania można dochodzić w procesach cywilnych zarówno od podmiotu medycznego, jak i od ubezpieczyciela. Udowodnienie błędu medycznego wymaga jednak skrupulatności i cierpliwości. W przypadku kiedy pacjent został zakażony, uszkodzono mu ciało lub doznał rozstroju zdrowia, maksymalna kwota odszkodowania wynosi 100 tysięcy zł. Kiedy w wyniku błędu lekarskiego doszło do śmierci pacjenta, jego spadkobiercy mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 300 tys. zł.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Osoby, które ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego, mają prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty uzupełniającej. Charakter i wysokość rekompensaty za poniesione straty materialne oraz niematerialne jest uzależniona od negatywnych skutków wypadku, a te w znacznej mierze od poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenia, jakie przysługują po wypadku komunikacyjnym, można przeznaczyć na:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot zakupu leków,
 • zwrot kosztów wizyt lekarskich.

Odszkodowanie jest przyznawane w celu pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniosła osoba poszkodowana w wyniku rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Suma odszkodowania nie może przekroczyć kosztów powrotu do zdrowia, a jedynie je zrekompensować. Istotne, aby wszystkie wydatki udokumentować. Wówczas można ubiegać się o zwrot zakupu leków i środków opatrunkowych, kosztów zabiegów medycznych, wizyt kontrolnych i rehabilitacyjnych. Odszkodowanie powinno również pokryć koszty dojazdu do placówek medycznych, koszty zakupu sprzętów pomocnych w powrocie do zdrowia, a także koszty zapewnienia choremu opieki osób trzecich, jeśli sytuacja tego wymaga.