Prawo medyczne

Prawo medyczne to zespół norm prawnych regulujących prawa i obowiązki pacjenta oraz pracowników służby zdrowia. Prawo to ustanawia także zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Sprawy z zakresu prawa medycznego warunkowane są nie tylko procedurami medycznymi i obowiązkami pacjenta, ale wpływ na nie mają także zapisy prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

Jedną z częstszych spraw, z jakimi zgłaszają się do kancelarii adwokackich Klienci są te o uznanie błędu w sztuce lekarskiej, a w ślad za nią podąża procedowanie pism orzekających o odszkodowaniu.

Adwokat Katarzyna Kamienowska obsługuje placówki medyczne, lekarzy oraz pacjentów dochodzących swoich praw na drodze prawnej. Zakres usług kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie prawa medycznego, na przykład:

 • rozstrzygania wątpliwości prawnych związanych z działaniem publicznych i niepublicznych ZOZ-ów,
 • zawierania umów z NFZ,
 • wnioski o wezwanie do próby ugodowej przeciwko szpitalom,
 • przygotowanie audytu lub opinii prawnej dotyczącej sprawy z zakresu prawa medycznego.

 

Prawo medyczne

 

Podstawą do interpretacji prawa medycznego jest:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa o działalności leczniczej, świadczeniach opieki zdrowotnej, zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Procedury prawa medycznego dla podmiotów lekarskich

Rynek usług medycznych stale się rozwija i potrzebuje nowych procedur prawnych. Zapewniamy wsparcie z zakresu prawa medycznego w następującym zakresie:

 • rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych,
 • opracowywania regulaminów i zasad udzielania świadczeń,
 • tworzenia ram prawnych współpracy podmiotów leczniczych i personelu medycznego,
 • obsługi prawnej przeprowadzanych badań klinicznych,
 • postępowań kontrolnych i konkursów ofert przed Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • sporów sądowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.