Prawo rodzinne

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, reprezentowaniem Klientów i ich interesów oraz udzielaniem porad prawnych w zakresie stosunków rodzinnych. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, o ustanowienie opieki i kontaktów nad dziećmi, ustalenia i zaprzeczania ojcostwa. Jednak wśród najczęstszych spraw prowadzonych przez kancelarię wyróżnić można te o dochodzenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów – na dzieci, rodziców lub byłych małżonków.

Zakres pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego obejmuje – poza reprezentowaniem Klienta przed sądem – pomoc w dochodzeniu roszczeń także w stadium przedsądowym. Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa spadkowego i dokonywaniem podziału wspólnego majątku.

 

Prawo rodzinne

 

Oferujemy bieżące doradztwo w stosunkach między stronami, możemy wykonać także analizę prawną umów majątkowych zawartych między małżonkami. W czasie postępowań nieprocesowych otaczamy Klientów szerokim zakresem wsparcia. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne odczucia towarzyszące takim zmianom rodzinnym.

 

Jakie są zasady prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne jest kompletem przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Ujęte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i należą do szerokiego zespołu prawa cywilnego. Zapisy prawa rodzinnego i opiekuńczego odnoszą się do stosunków wewnątrz rodzinny i relacji jej członków z osobami trzecimi. Przepisy regulują również kwestie opieki, przysposobienia i kurateli. Do głównych zasad prawa rodzinnego należą:

  • zasada dobra dziecka – określająca prawa dziecka,
  • zasada ochrony rodziny – dba o dobro rodziny i jej nienaruszalność,
  • zasada nierozerwalności więzów rodzinnych – uniezależnia stosunki rodzinne od więzów majątkowych.

Zasady przyznawania alimentów na dzieci i rodziców

 Jednym z obszarów prawa rodzinnego jest ustalanie alimentów na dzieci, rodziców lub byłego małżonka. Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie kryteriów:

  • uzasadnionych potrzeb uprawnionych,
  • aktualnej sytuacji finansowej oraz możliwości zarobkowych płatnika alimentów,
  • sytuacji majątkowej osób ubiegających się o przyznanie świadczenia.

Alimenty na dzieci są przyznawane, aby osoby uprawnione mogły utrzymywać się na godnym poziomie, takim jak przed rozstaniem rodziców, jeśli miało ono miejsce. W przypadku kiedy obowiązek alimentacyjny dotyczy łożenia na rodziców, celem takiego świadczenia jest zapewnienie utrzymania osób w trudnej sytuacji życiowej.

Co oznacza ubezwłasnowolnienie częściowe?

Prawo rodzinne reguluje również kwestie rozpatrywania poczytalności danej osoby i jej możliwości decydowania o sobie i swoim majątku. Ubezwłasnowolnienie polega na sądowym ograniczeniu zdolności do dokonywania czynności prawnych, a powodem takiego postępowania jest ochrona szeroko rozumianych interesów osób, które nie są w stanie świadomie o sobie decydować. Najczęstszym powodem wystąpienia o ubezwłasnowolnienie małżonka, zstępnych czy rodzeństwa jest wystąpienie u nich zaburzeń umysłowych lub chorób psychicznych.

Ubezwłasnowolnienie może mieć wymiar częściowy lub całkowity. Ubezwłasnowolnienie częściowe powoduje, że osobie objętej tą procedurą przyznaje się kuratora. Osoba częściowo pozbawiona praw może decydować o bieżących, drobnych sprawach życia codziennego. Może także rozporządzać swoimi przychodami oraz majątkiem, choć z pewnymi zastrzeżeniami. Wszelkie zobowiązania i rozporządzenia takie jak kupno, sprzedaż czy najem wymagają zatwierdzenia przez kuratora.